Avís legal

PROTECCIÓ DE DADES COINACCESS
L'empresa garanteix els usuaris de la pàgina web que compleix amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, i que ha establert les mesures de seguretat exigides per les lleis i reglaments destinats a preservar el secret, confidencialitat i integritat al tractament de les seves dades personals.

Aquestes dades personals seran utilitzades de la manera i amb les limitacions i drets que concedeix la protecció de dades de caràcter general.

La recollida i tractament de les dades personals sol·licitades té com a finalitat l'atenció a l'usuari, tant administrativa com comercial. CoinAccess es compromet a guardar la màxima reserva, secret i confidencialitat sobre la informació de dades personals que té a la seva disposició. Vostè té dret a obtenir confirmació si a CoinAccess estem tractant les seves dades personals. Per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar-ne les inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan ja no siguin necessàries per als objectius amb què van ser recollides.

USUARIS

L'accés i/o ús d'aquest portal li atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des del dit accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran d'aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d'obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL
La pàgina web proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (en endavant, 'els continguts') a Internet que pertanyen a CoinAccess o als seus llicenciats i als quals l'USUARI pugui tenir accés. L'USUARI assumeix la responsabilitat de l´ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de què en serà responsable, i es compromet a fer-ne un ús diligent i confidencial. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que CoinAccess ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, i a no utilitzar-los per:

(i) incorre en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic.

(ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.

(iii) provocar danys als sistemes físics i lògics de CoinAccess., dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment mencionats.

(iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar-ne o manipular-ne els missatges. CoinAccess es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, segons la seva opinió, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, CoinAccess no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
CoinAccess serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements que conté (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i dissenys, selecció de materials utilitzats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

Tots els drets reservats. En virtut d'allò disposat als articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb objectius comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de CoinAccess L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de CoinAccess Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o a qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, únicament i exclusiva, per al seu ús personal i privat. L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de CoinAccess.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
CoinAccess no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions als continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius als continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS
CoinAccess es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, com canviar, suprimir i afegir tant els continguts i serveis que se'n prestin a través com la manera en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

ENLLAÇOS
En cas que a la pàgina web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'internet, CoinAccess no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i els seus continguts. En cap cas CoinAccess assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda a cap dels hipervincles o altres llocs d'internet.

Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D'EXCLUSIÓ
CoinAccess es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

GENERALITATS
CoinAccess perseguirà l'incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ
CoinAccess podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, amb la seva deguda publicació com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i hi estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La relació entre CoinAccess i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat anteriorment indicada.